Publications
2023
  • Unidirectional electron-phonon coupling in the nematic state of a kagome superconductor

   Ping Wu, Yubing Tu, Zhuying Wang, Shuikang Yu, Hongyu Li, Wanru Ma, Zuowei Liang, Yunmei Zhang, Xuechen Zhang, Zeyu Li, Ye Yang, Zhenhua Qiao, Jianjun Ying, Tao Wu, Lei Shan, Ziji Xiang, Zhenyu Wang*, X. -H. Chen*

   Nature Physics 19, 1143-1149 (2023)
  • Emergent superconducting fluctuations in compressed kagome superconductor CsV3Sb5

   Xikai Wen, Fanghang Yu, Zhigang Gui, Yuqing Zhang, Xingyuan Hou, Lei Shan, Tao Wu, Ziji Xiang, Zhenyu Wang, Jianjun Ying*, Xianhui Chen*

   Science Bulletin 68, 259-265 (2023)
  •   Spectroscopic evidence of isotropic electronic pairing in kagome superconductors

   Zhenyu Wang, Junfeng He, Tao Wu, Xianhui Chen*

   Science Bulletin 68, 1585-1587 (2023)
2022
  • Emergent charge order in pressurized kagome superconductor CsV3Sb5

   Lixuan Zheng, Zhimian Wu, Ye Yang, Linpeng Nie, Min Shan, Kuanglv Sun, Dianwu Song, Fanghang Yu, Jian Li, Dan Zhao, Shunjiao Li, Baolei Kang, Yanbing Zhou, Kai Liu, Ziji Xiang, Jianjun Ying, Zhenyu Wang, Tao Wu* and X. H. Chen*

   Nature 611,682-687 (2022)
  • Charge-density-wave-driven electronic nematicity in a kagome superconductor

   Linpeng Nie, Kuanglv Sun, Wanru Ma, Dianwu Song, Lixuan Zheng, Zuowei Liang, Ping Wu, Fanghang Yu, Jian Li, Min Shan, Dan Zhao, Shunjiao Li, Baolei Kang, Zhimian Wu, Yanbing Zhou, Kai Liu, Ziji Xiang, Jianjun Ying, Zhenyu Wang*, Tao Wu* and X. H. Chen*

   Nature 604, 59-64 (2022)
  • Electronic states dressed by an out-of-plane supermodulation in the quasi-two-dimensional kagome superconductor CsV3Sb5

   Yang Luo, Shuting Peng, Samuel M. L. Teicher, Linwei Huai, Yong Hu, Yulei Han, Brenden R. Ortiz, Zuowei Liang, Zhiyuan Wei, Jianchang Shen , Zhipeng Ou, Bingqian Wang, Yu Miao, Mingyao Guo, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Zhenhua Qiao, Zhenyu Wang*, Stephen D. Wilson*, Xianhui Chen and Junfeng He*

   Physical Review B 105, L241111 (2022)
  • Observation of a van Hove singularity of a surface Fermi arc with prominent coupling to phonons in a Weyl semimetal

   Zhenyu Wang, Cheng-Yi Huang, Chia-Hsiu Hsu, Hiromasa Namiki, Tay-Rong Chang, Feng-Chuan Chuang , Hsin Lin , Takao Sasagawa, Vidya Madhavan* and Yoshinori Okada*

   Physical Review B 105, 075110 (2022)
  • A new class of bilayer kagome lattice compounds with Dirac nodal lines and pressure-induced superconductivity

   Mengzhu Shi, Fanghang Yu, Ye Yang, Fanbao Meng, Bin Lei, Yang Luo, Zhe Sun, Junfeng He, Rui Wang, Tao Wu, Zhenyu  Wang, Ziji Xiang, Jianju Ying* and X. H. Chen*

   Nature Communications 13, 2773 (2022)
  • Manipulating high-temperature superconductivity by oxygen doping in Bi2Sr2CaCu2O8+δ thin flakes

   Bin Lei*, Donghui Ma, Shihao Liu, Zeliang Sun, Mengzhu Shi, Weizhuang Zhuo, Fanghang Yu, Genda Gu, Zhenyu Wang and X. H. Chen*

   National Science Review, nwac089 (2022)
  • Kagome superconductors AV3Sb5 (A=K, Rb, Cs)

   Kun Jiang*, Tao Wu*, Jia-Xin Yin*, Zhenyu Wang, M Zahid Hasan, Stephen D Wilson, X.H. Chen*, Jiangping Hu*

   National Science Review, nwac199 (2022)
2021
  • Three-dimensional charge density wave and surface-dependent vortex-core states in a kagome superconductor CsV3Sb5

   Zuowei Liang, Xingyuan Hou, Fan Zhang, Wanru Ma, Ping Wu, Zongyuan Zhang, Fanghang Yu, J. -J. Ying, Kun Jiang, Lei Shan*, Zhenyu Wang*, X. -H. Chen*

   Physical Review X 11, 031026 (2021)
  • Manipulating ferromagnetism in the few-layered Cr2Ge2Te6

   Weizhuang Zhuo, Bin Lei, Shuang Wu, Fanghang Yu, Changsheng Zhu, Jianhua Cui, Zeliang Sun, Donghui Ma, Mengzhu Shi, Honghui Wang, Wenxiang Wang, Tao Wu, Jianjun Ying, Shiwei Wu, Zhenyu Wang* , and X. -H. Chen*

   Advanced Materials 33, 2008586 (2021)
  • Visualizing Superconductivity in a Doped Weyl Semimetal with Broken Inversion Symmetry

   Zhenyu Wang, Jorge O. Rodriguez, Hiromasa Namiki , Vivek Pareek, Keshav Dani, Takao Sasagawa, Vidya Madhavan, Yoshinori Okada*

   Physical Review B 104, 115102 (2021)
  • Evidence for 1D chiral edge states in a magnetic Weyl semimetal Co3Sn2S2

   Sean Howard, Lin Jiao, Zhenyu Wang, Noam Morali, Rajib Batabyal, Pranab Kumar-Nag, Nurit Avraham, Haim Beidenkopf *, Praveen Vir, Enke Liu, Chandra Shekhar, Claudia Felser, Taylor Hughes and Vidya Madhavan*

   Nat Commun 12, 4269 (2021) - Published : 13 July 2021
  • Metal-to-insulator transition in Pt-doped TiSe2: Emergent network of one-dimensional transport channels

   Kyungmin Lee, Jesse Choe, Davide Iaia, Juqiang Li, Junjing Zhao, Ming Shi, Junzhang Ma, Mengyu Yao, Zhenyu Wang, Chien-Lung Huang, Masayuki Ochi, Ryotaro Arita, Utpal Chatterjee, Emilia Morosan, Vidya Madhavan and Nandini Trivedi*

   npj Quantum Materials 6, 1-8 (2021) - Published : 22 January 2021
2020
Before USTC